Raport Bieżący nr 13/2016

Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję – naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących.
Data: 2016-07-22 08:22:47

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, o naruszeniu przez Emitenta zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportów bieżących, dotyczących przekazania informacji o powołaniu prezesa zarządu na kolejną dwuletnią kadencję.

Zarząd spółki nie poinformował stosownymi raportami bieżącymi o wyżej wskazanych zdarzeniach w regulaminowym terminie, gdyż personalnie nie uległ zmianie skład Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu sprawował Pan Jacek Czynajtis na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lipca 2013 roku, powołany do Zarządu na dwu letnią kadencję (2013 – 2015) oraz na podstawie uchwały nr 1 z dnia 21 lipca 2015 r. powołany do Zarządu na dwu letnią kadencję (2015 – 2017) wraz z Panem Łukaszem Kawęckim. Pan Łukasz Kawęcki złożył rezygnację z pełnionej funkcji w dniu 30 września 2015 r., o czym Emitent raportował komunikatem EBI nr 31/2015 z dnia 1.10.2015 r.

W związku z powyższym Zarząd Optizen Labs S.A. przeprasza i deklaruje, iż dołoży starań by zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do osoby Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7.w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zw. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Załączniki:
FORMULARZ DLA Prezesa Zarządu – Jacek Czynajtis