Raport Bieżący ESPI nr 8/2021

Warszawa, 2021-09-27 20:30:32

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Zarząd OTPIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki dalej: ZCP, przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych w środowiskach AppStore i Google Play oraz innych usług, w tym szeroko rozumiany marketing mobilny, wykorzystujący komunikację via SMS.

W skład ZCP weszły m.in. aktywa w postaci kompletnego wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy, oprogramowanie, kody źródłowe oprogramowania, konta deweloperskie, sprzęt IT, sprzęt biurowy, domeny internetowe, marka Optizen Labs, marka Digitivo, zespół pracowników posiadających kompetencje niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także należności z umów handlowych.

Na zbycie ZCP zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie, co nastąpiło w dniu 30 czerwca 2021 r., w formie uchwały nr 21/2021.

Cena za zbycie ZCP wyniosła 117.131,00 zł, co ustalone zostało na podstawie wyceny sporządzonej przez Kancelarię Biegłego Rewidenta, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Strony ustaliły, iż z dniem 1 października 2021 r. na Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przejdą wszelkie prawa w tym prawa własności do przedmiotu umowy i obowiązki wynikające z nabycia ZCP.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne