• EN
 • PL
 • Regulatory fillings (EBI, ESPI)

  Raport Bieżący nr 3/2017

  Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za rok 2016.
  Data: 2017-04-19 08:23:29

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent, Spółka ) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa z Krzysztofem Ławeckim – Biegłym Rewidentem nr 10773, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Eridan Audit Krzysztof Ławecki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Malborskiej 1 lok. 4A, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3289, na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za 2016 rok.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 1/2017

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.
  Data: 2017-01-13 16:43:38

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. – w dniu 14 lutego 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. – w dniu 15 maja 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.,

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2017 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 4/2016

  OPTIZEN LABS SA (4/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 września 2016 roku

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 września 2016 roku.

  Załączniki:
  Wykaz akcjonariuszy

  Raport Bieżący nr 18/2016

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 05.09.2016 roku.
  Data: 2016-09-06 17:58:13

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 września 2016 roku.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

  Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  Załączniki:
  ZWZA OL SA w dniu 05 września 2016 r. akt notarialny

  Raport ESPI nr 2/2016

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 września 2016 roku.
  Data: 2016-08-09

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 września 2016 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 02-661 Warszawa.

  Załączniki:
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
  Wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania

  Raport Bieżący nr 15/2016

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
  Data: 2016-08-08 18:17:47

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż otrzymał oświadczenie z dnia 2 sierpnia 2016 roku od akcjonariusza M. CI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w którym na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna:
  – powołał Pana Sebastiana Millindera do Rady Nadzorczej Spółki,
  – wskazał Pana Macieja Kowalskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

  W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące Pana Sebastiana Millindera.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  Załączniki:
  Formularz dla Członka Rady Nadzorczej

  Raport Bieżący nr 14/2016

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
  Data: 2016-08-03 20:11:08

  Zarząd OPTIZEN LABS SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2016 roku, otrzymał informację, iż Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Sylwester Janik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 sierpnia 2016 roku. W oświadczeniu o rezygnacji z Rady Nadzorczej nie podano powodów rezygnacji.

  Zarząd dziękuje za zaangażowanie i wkład pracy w funkcjonowanie Spółki.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 13/2016

  Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję – naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących.
  Data: 2016-07-22 08:22:47

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, o naruszeniu przez Emitenta zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportów bieżących, dotyczących przekazania informacji o powołaniu prezesa zarządu na kolejną dwuletnią kadencję.

  Zarząd spółki nie poinformował stosownymi raportami bieżącymi o wyżej wskazanych zdarzeniach w regulaminowym terminie, gdyż personalnie nie uległ zmianie skład Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu sprawował Pan Jacek Czynajtis na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lipca 2013 roku, powołany do Zarządu na dwu letnią kadencję (2013 – 2015) oraz na podstawie uchwały nr 1 z dnia 21 lipca 2015 r. powołany do Zarządu na dwu letnią kadencję (2015 – 2017) wraz z Panem Łukaszem Kawęckim. Pan Łukasz Kawęcki złożył rezygnację z pełnionej funkcji w dniu 30 września 2015 r., o czym Emitent raportował komunikatem EBI nr 31/2015 z dnia 1.10.2015 r.

  W związku z powyższym Zarząd Optizen Labs S.A. przeprasza i deklaruje, iż dołoży starań by zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do osoby Prezesa Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7.w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zw. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

  Załączniki:
  FORMULARZ DLA Prezesa Zarządu – Jacek Czynajtis

  Raport Bieżący nr 12/2016

  Powołanie Członka Zarządu
  Data: 2016-07-20 17:44:00

  Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r., na podstawie §19 ust. 2 lit. o Statutu Spółki oraz art. 201 § 4 k.s.h. , Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Macieja Soprycha na Członka Zarządu Spółki.

  W związku z powyższym Zarząd Spółki będzie działał w składzie dwuosobowym:
  1) Pan Jacek Czynajtis pełniący funkcję Prezesa Zarządu;
  2) Pan Maciej Soprych pełniący funkcję Członka Zarządu.

  Kadencja aktualnego zarządu upłynie w roku 2017 r.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do nowo powołanego Członków Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  Formularz dla członka zarządu – Maciej Soprych

  Raport Bieżący nr 11/2016

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
  Data: 2016-07-19 11:17:48

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 r. w związku ze złożeniem przez Pana Dominika Biegaja rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie § 15 ust. 3 lit. B w zw. z §15 ust. 4 Statutu Spółki akcjonariusze Jacek Czynajtis oraz Łukasz Kawęcki, posiadający łącznie 2.483.267 akcji Emitenta, dających 30,20 % z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przesłali oświadczenie, w którym z dniem 18 lipca 2016 roku powołują Pana Adama Wojdyło na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej.

  Załączniki:
  FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ – Adam Wojdyło