• EN
 • PL
 • Regulatory fillings (EBI, ESPI)

  Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 6/2012

  Temat: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanego dalej „DM BOŚ S.A.”) dotyczące zejścia poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku zbycia poza rynkiem regulowanym 41.194 akcji Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 roku udział DM BOŚ S.A. zmniejszył się do poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Przed zmianą udziału DM BOŚ S.A. posiadał 415.768 akcji Spółki, co stanowiło 10,96% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 415.768 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 10,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Po zmianie udziału DM BOŚ S.A. posiada 374.574 akcje Spółki, co stanowi 9,87% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 374.574 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 5/2012

  Korekta raportu ESPI nr 4/2012 – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku objęcia akcji Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały 167.127 akcji Spółki, co stanowiło 4,41% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 167.127 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 10 kwietnia 2012 roku) 195.791 akcji Spółki, co stanowi 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Niniejszy raport jest raportem korygującym raport ESPI nr 4/2012, który omyłkowo nie zawierał pełnej treści otrzymanego zawiadomienia.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 8/2012

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2012 roku.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  Zarząd Telecom Media Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2012 roku oraz treść projektów uchwał i wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika.

  Załączniki:
  Ogłoszenie_zwołanie NWZA.pdf
  Projekty uchwał NWZA.pdf
  Wzor_pelnomocnictwa wraz z formularzem dla akcjonariuszy.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 3/2012

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2012 roku.

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd Telecom Media Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2012 roku.

  Załączniki:
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwał (pdf)
  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 4/2012

  Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 1/2012

  Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd Telecom Media S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego, tj. od 22 marca 2012 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski  Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 2/2012

  Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 15.03.2012

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Treść raportu:
  Zarząd Telecom Media S.A. przekazuje w załączniku wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 15 marca 2012 roku.

  Załączniki:
  Wykaz akcjonariuszy po NWZ 15.03.2012 (pdf )
  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis  Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski  Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 6/2012

  Oświadczenie Spółki w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

  Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Zarząd spółki Telecom Media S.A. przekazuje oświadczenie w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych przez „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  Załączniki:
  Oświadczenie Zarządu w spr stosowania zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 5/2012

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 9 marca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 218/2012, zgodnie z którą określono dzień 13 marca 2012 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:
  a) 3.620.000 (trzech milionów sześciuset dwudziestu tysięcy) akcji serii A,
  b) 173.337 (stu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu siedmiu) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTLCMD00018″.

  Wszystkie akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą TELECOMMD i oznaczeniem TCM.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 4/2012

  Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Zarząd Spółki Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2012 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Spółki:
  a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  b) 173.337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  Proponowana we wniosku data pierwszego dnia notowania akcji Spółki: 13 marca 2011 r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu