• EN
 • PL
 • Regulatory fillings (EBI, ESPI)

  Raport EBI numer 18/2012

  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny określony w §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 (,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Zgodnie z powyższym przepisem, w przypadku zmiany daty przekazania raportu okresowego, Emitent powinien o tym poinformować przynajmniej 2 dni przed datą przekazania tego raportu ustaloną zgodnie z pierwotnym harmonogramem.
  Obowiązek ten został naruszony poprzez publikację dzisiejszego raportu EBI nr 17/2012, informującego o zmianie daty publikacji raportu rocznego za rok 2011 na 1 dzień przed pierwotnie planowaną datą jego przekazania. Naruszenie obowiązku informacyjnego jest wynikiem wydłużenia pracy audytora badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, o czym Zarząd Emitenta powziął informację w dniu dzisiejszym.

  Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 (“Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”)

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 16/2012

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2012 roku.

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 lipca 2012 roku oraz treść projektów uchwał.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 15/2012

  Zawarcie ugody ws. sporu ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku Emitent zawarł przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie ugodę sądową ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS.

  Ugoda dotyczy sporu prowadzonego przez Spółkę ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS o zapłatę opłat licencyjnych od pobrań dzwonków monofonicznych i polifonicznych dokonanych przez klientów Spółki. Spór ten został szczegółowo opisany w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 23 lutego 2012 roku (pkt. 4.16.4, str. 85).

  Na podstawie podpisanej ugody Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz Stowarzyszenia Artystów ZAiKS kwotę 360.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), z czego 100.000 zł do dnia 15 lipca 2012 roku, zaś pozostałą kwotę w miesięcznych ratach płatnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Zgodnie z treścią zawartej ugody, wypełnienie jej warunków wyczerpuje wszelkie roszczenia Stowarzyszenia Artystów ZAiKS dochodzone od Emitenta w w/w sporze.

  W związku z zawarciem powyższej ugody, pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie o umorzeniu postępowania (wskutek zawartej ugody), Zarząd Emitenta dokona rozwiązania rezerwy księgowej utworzonej w celu zabezpieczenia spłaty roszczenia Stowarzyszenia Artystów ZAiKS, co będzie skutkowało zwiększeniem wyniku finansowego netto Emitenta o kwotę 389 998,95 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością utworzonej rezerwy a wartością roszczenia ZAiKS, które ma zostać zaspokojone na podstawie ugody.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 14/2012

  Podpisanie istotnej umowy

  Zarząd Optizen Labs SA informuje o zawarciu przez Emitenta umowy o wartości 76.000 Euro z jednym z największych wydawców prasy codziennej i magazynowej w Polsce, która dotyczy świadczenia przez Emitenta usług w zakresie wdrażania narzędzia do publikowania treści wydawcy na tabletach. W trakcie trwania okresu umownego wartość umowy, a zatem także wartość przychodów Emitenta związanych z tą umową mogą ulec zwiększeniu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 12/2012

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

  Zarząd Optizen Labs SA informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

  15.05.2012 – raport kwartalny za I kw. 2012
  14.06.2012 – raport roczny za 2011
  10.08.2012 – raport kwartalny za II kw. 2012
  14.11.2012 – raport kwartalny za III kw. 2012

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI RB_ASO numer: 9/2012

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Optizen Labs S.A. (zwanej dalej “Spółką”) informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym udział Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały łącznie 195.791 akcji Spółki, co stanowiło 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały łącznie 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 167.779 akcji Spółki, co stanowiło 4,42% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 167.779 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają łącznie aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 4 kwietnia 2012 roku) 461.681 akcji Spółki, co stanowi 12,17% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają łącznie 461.681 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 12,17% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 368.922 akcje Spółki, co stanowi 9,72% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 368.922 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Ponadto Spółka została poinformowana, iż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć liczbę posiadanych akcji Spółki w zależności od sytuacji Spółki i oceny tej sytuacji, perspektyw jej rozwoju oraz ceny rynkowej Spółki. Inwestycje w akcje Spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy, czyli wzrostu wartości ich aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI RB_ASO numer 8/2012

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Optizen Labs S.A. (zwanej dalej “Spółką”) informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące zmniejszenia udziału w kapitale akcyjnym Spółki o więcej niż 1% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku transakcji przeniesienia akcji Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku udział MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 (dalej „Fundusz”) zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A., w kapitale akcyjnym Spółki zmniejszył się o więcej niż 1% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 2.783.594 akcje Spółki, co stanowiło 73,38% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 2.783.594 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowiło 73,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Po zmianie udziału wymienione Fundusz posiada aktualnie 2.517.704 akcje Spółki, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 2.517.704 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 66,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI RB_ASO numer 7/2012

  Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 08.05.2012

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Treść raportu:
  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 8 maja 2012 roku był: MCI.PrivateVentures FIZ, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 347, działający na rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, zarządzany przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3, wykonujący prawa głosu z 2.783.594 akcji.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 10/2012

  Rejestracja zmiany nazwy Spółki na Optizen Labs S.A.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Zarząd Spółki informuje, iż dnia 7 maja 2012 roku powziął informację o dokonaniu przez właściwy Sąd Rejonowy w dniu 19 kwietnia 2012 roku rejestracji zmiany Spółki z Telecom Media S.A. na Optizen Labs S.A.

  Tym samym w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została zmiana w treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2012 roku (stosowna treść niniejszej uchwały została zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym Spółki).

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 9/2012

  Wybór audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

  Podstawa prawna: §3 pkt 1 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki przyjęła stosowną uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

  Zgodnie ze stosowną uchwałą, audytorem Spółki wybrana została Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-442) przy ulicy Spiżowej 21A/8A.

  Poprzednie roczne sprawozdanie finansowe Spółki (za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku) zostało przeprowadzone przez Mazars Audyt Sp. z o.o.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu