• EN
 • PL
 • Reports

  Raport Bieżący nr 14/2017

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

  Data: 2017-09-29 15:41:26

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 29 września 2017 roku oświadczenie z dnia 1 sierpnia 2017 roku od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 31 % ogólnej liczby głosów, który na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał na nową kadencję Rady Nadzorczej:

  – Pana Adama Wojdyło,

  – Pana Michała Księdza.

  Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 13/2017

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

  Data: 2017-09-15 15:13:53

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 14 września 2017 roku oświadczenie z dnia 31 lipca 2017 roku od Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, reprezentującej MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Emitenta, posiadającego 50,6 % ogólnej liczby głosów, który na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał na nową kadencję Rady Nadzorczej:

  – Pana Macieja Kowalskiego,

  – Pana Sebastiana Millindera:

  – Pana Macieja Bogarczyka.

  oraz wskazał Pana Macieja Kowalskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

  Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  Raport bieżący nr 8 / 2017 ESPI

  Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta
  Data: 2017-08-09

  Zarząd Optizen Labs S.A. („Emitent”) kierując się dalszym rozwojem spółki, zawiadamia o wszczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Emitenta. Celem przeglądu jest podjęcie decyzji o wyborze najkorzystniejszego kierunku dalszego rozwoju Emitenta. Na moment publikacji raportu rozpatrywanych jest kilka opcji strategicznych, wśród nich, pozyskanie inwestora zewnętrznego, który wesprze dalszy rozwoju Emitenta oraz zawarcie sojuszu strategicznego, jak również powstrzymanie się od wyboru jakiejkolwiek z wyżej wymienionych opcji. Na moment publikacji raportu Emitent nie podjął żadnej decyzji związanej z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Rozstrzygnięcie wyników procesu przeglądu opcji strategicznych zostanie ogłoszone w oddzielnym komunikacie.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Raport ESPI nr 7/2017

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 31 lipca 2017 roku.
  Data: 2017-08-06

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2017 roku.

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Załączniki:
  Wykaz akcjonariuszy posiadających 5%

  Raport Bieżący EBI nr 11/2017

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

  Data: 2017-07-31 18:06:59

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 31 lipca 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

  Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  Załączniki:
  Protokół ZZW Spółki Optizen Labs SA z dnia 31 lipca 2017 r.

  Raport ESPI nr 4/2017

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2017 roku.
  Data: 2017-07-04

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 lipca 2017 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Załączniki:
  pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
  wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania

  Raport Bieżący EBI nr 10/2017

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2017 roku

  Data: 2017-07-04 14:24:31

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 lipca 2017 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2. projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
  3. wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania

  Raport bieżący nr 3/2017/ESPI

  Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.
  Data: 2017-06-29

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. _”Spółka”_ informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie zarejestrował się na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r., o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. raportem bieżącym nr 1/2017. W związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się.

  Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Podstawa prawna:
  Inne uregulowania

  Raport EBI nr 9/2017

  Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.
  Data: 2017-06-29 12:06:02

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. („Spółka”) informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie zarejestrował się na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r., o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. raportem bieżącym nr 7/2017. W związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się.

  Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport ESPI nr 8/2017

  Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
  Data: 2017-06-22 16:23:26

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Emitenta, na kolejną, dwuletnią kadencję następujące osoby:

  – Pana Jacka Czynjtis powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki (uchwala nr 11),
  – Pana Macieja Soprycha, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki (uchwała nr 12),

  Życiorysy zawodowe powołanych członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  Formularz dla Prezesa Zarządu
  Formularz dla Członka Zarządu