• EN
 • PL
 • Reports

  Raport bieżący 3/2020

  Warszawa, 2020-05-12  godz. 9:40:13

  Zmiana publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zmianie uległ termin przekazania raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r., wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2020 opublikowanym 27 stycznia 2020 r.

  Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r., którego publikacja była planowana na dzień 14 maja 2020 r. zostanie opublikowany 21 maja 2020 r.

  Podstawa prawna:
  § 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Raport bieżący nr 1/2020

  Warszawa, 2020-01-24 19:37:45

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

  „Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2020 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2019 r. – w dniu 13 lutego 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2020 r. – w dniu 14 maja 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2020 r. – w dniu 13 sierpnia 2020 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2020 r. – w dniu 13 listopada 2020 r.,

  Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 roku.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 15/2019

  Warszawa, 2019-11-26 09:32:25

  Uzupełnienie komunikatu nr 14/2019 o życiorys członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w załączeniu przekazuje życiorys członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Kowalskiego, który to z przyczyn technicznych niezależnych od Emitenta, nie dołączył się do przekazanego w dniu 25 listopada 2019 roku raportu bieżącego EBI nr 14/2019.

  Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

  Raport bieżący nr 14/2019

  Warszawa, 2019-11-25 18:30:48

  Życiorys członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. informuje, iż w dniu 25 listopada 2019 r. otrzymał od Pana Macieja Kowalskiego informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, które przekazuje w załączeniu.

  Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

  Raport bieżący nr 11/2019

  Warszawa, 2019-08-09 09:08:34

  Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 31.07.2019 roku oświadczenie akcjonariusza MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2018 roku, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał do Rady Nadzorczej:
  – Pana Macieja Kowalskiego,
  – Pana Macieja Bogaczyka,
  – Pana Sebastiana Millindera.

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje również, iż otrzymał w dniu 31 lipca 2019 roku oświadczenie akcjonariusza od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 34,10 % ogólnej liczby głosów, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołali do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dominika Keila oraz Pana Adama Wojdyło.

  W załączeniu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej:
  – Adama Wojdyło
  – Dominika Keila
  – Sebastiana Millindera

  Informacje dotyczące pozostałych członków RN Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Formularz członka RN emitenta Sebastiana Millinder

  Formularz członka RN emitenta Dominika Keil

  Formularz członka RN emitenta Adama Wojdyło

  Raport bieżący nr 10/2019

  Warszawa, 2019-06-26 20:33:17

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25.06.2019 roku

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 25 czerwca 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

  Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  Załączniki: OL SA – protokół z ZWZA odbytego dnia 25.06.2019 r. (zatwierdzajacego sprawozdania finansowe za rok 2018)

  Raport bieżący nr 9/2019

  Warszawa, 2019-06-19 18:51:04

  Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą nr 7 Pana Jacka Czynajtis na kolejną kadencją Prezesa Zarządu.

  Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  FORMULARZ DLA CZŁONKA Zarządu 18.06.2019-1

  Raport bieżący nr 6/2019

  Warszawa, 2019-05-29 16:28:11

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku.

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa)..

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Projekty uchwał na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019

  OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja

  OPTIZEN_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

  Raport bieżący nr 1/2019

  Warszawa, dn. 23.01.2019, godz. 13:42:13

  Harmonogram publikacji raportów okresowych

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2018 r. – w dniu 14. lutego 2019 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2019 r. – w dniu 14. maja 2019 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2019 r. – w dniu 14. sierpnia 2019 r.,
  – skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2019 r. – w dniu 14. listopada 2019 r.,

  Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2018 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28. maja 2019 roku.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 11/2018

  Warszawa, 2018.06.29 godz. 17:54

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

  Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

   

  Załącznik: ZWZA OPTIZEN LABS SA_29.06.2018