• EN
 • PL
 • Reports

  Raport bieżący nr 3/2017/ESPI

  Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.
  Data: 2017-06-29

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. _”Spółka”_ informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie zarejestrował się na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r., o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. raportem bieżącym nr 1/2017. W związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się.

  Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Podstawa prawna:
  Inne uregulowania

  Raport EBI nr 9/2017

  Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.
  Data: 2017-06-29 12:06:02

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. („Spółka”) informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie zarejestrował się na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r., o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. raportem bieżącym nr 7/2017. W związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się.

  Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport ESPI nr 8/2017

  Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
  Data: 2017-06-22 16:23:26

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Emitenta, na kolejną, dwuletnią kadencję następujące osoby:

  – Pana Jacka Czynjtis powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki (uchwala nr 11),
  – Pana Macieja Soprycha, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki (uchwała nr 12),

  Życiorysy zawodowe powołanych członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki.

  W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  Formularz dla Prezesa Zarządu
  Formularz dla Członka Zarządu

  Raport ESPI nr 1/2017/ESPI

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku.
  Data: 2017-06-02 16:49:56

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

  Załączniki:
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
  Wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania

  Raport Bieżący nr 7/2017

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku.
  Data: 2017-06-02 16:49:56

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
  Wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania

  Raport Bieżący nr 3/2017

  Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za rok 2016.
  Data: 2017-04-19 08:23:29

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent, Spółka ) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa z Krzysztofem Ławeckim – Biegłym Rewidentem nr 10773, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Eridan Audit Krzysztof Ławecki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Malborskiej 1 lok. 4A, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3289, na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za 2016 rok.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 1/2017

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.
  Data: 2017-01-13 16:43:38

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. – w dniu 14 lutego 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. – w dniu 15 maja 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.,

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2017 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport Bieżący nr 4/2016

  OPTIZEN LABS SA (4/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 września 2016 roku

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 września 2016 roku.

  Załączniki:
  Wykaz akcjonariuszy

  Raport Bieżący nr 18/2016

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 05.09.2016 roku.
  Data: 2016-09-06 17:58:13

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 września 2016 roku.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

  Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  Załączniki:
  ZWZA OL SA w dniu 05 września 2016 r. akt notarialny

  Raport ESPI nr 2/2016

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 września 2016 roku.
  Data: 2016-08-09

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 września 2016 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 02-661 Warszawa.

  Załączniki:
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
  Wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania