• EN
 • PL
 • Reports

  Raport bieżący nr 18/2020

  Warszawa, 2020-10-01 18:39:04

  Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, “Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęły oświadczenia dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Sebastiana Millinder, Macieja Bogaczyk, Dominika Keil o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Macieja Kowalskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

  Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

  Warszawa, 2020-09-30 12:00:26

  Zarząd OPTIEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
  Wezwanie jest pierwszym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

  Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

  Podstawa prawna:
  Inne Uregulowania

  Raport bieżący nr 17/2020

  Warszawa, 2020-09-01 18:01:26

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 roku

  Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 31 sierpnia 2020 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

  Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  Załącznik:

  Protokół ZWZA Spółki OLSA z dnia 31 08 2020

  Raport bieżący nr 15/2020

  Warszawa, 2020-08-03 20:49:14

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

  W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

  1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;

  3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  1_OPTIZEN_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

  2_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 31. sierpnia 2020

  3_ OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja

  Raport bieżący nr 10/2020

  Warszawa, 2020-07-26 18:15:37

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 9/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 28 lipca 2020 r. na dzień 30 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 9/2020

  Warszawa, 2020-07-17 13:44:02

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 8/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 21 lipca 2020 r. na dzień 28 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 8/2020

  Warszawa, 2020-07-09 07:51:31

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 7/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 14 lipca 2020 r. na dzień 21 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 7/2020

  Warszawa, 2020-06-25 9:26:58

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 5/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 14 lipca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport bieżący nr 6/2020

  Warszawa, 2020-06-24 21:12:01

  Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za rok 2019 i 2020

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent, Spółka ) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 roku została obustronnie podpisana umowa z Kancelarią Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk z siedzibą w Warszawie przy ul Lubelskiej 17/19, 03-802 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3706 na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za 2019 rok oraz 2020 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Raport bieżący nr 5/2020

  Warszawa, 2020-05-26  godz. 13:15:34

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 29 maja 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.

  Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.