• EN
 • PL
 • Reports

  Raport EBI numer 4/2012

  Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Zarząd Spółki Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2012 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Spółki:
  a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  b) 173.337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  Proponowana we wniosku data pierwszego dnia notowania akcji Spółki: 13 marca 2011 r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 3/2012

  Wprowadzenie akcji serii A i B Spółki do obrotu na rynku NewConnect

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Zarząd Spółki Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 209/2012 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki:
  a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  b) 173.337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 2/2012

  Rejestracja akcji serii A i B Spółki w KDPW

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 164/12 w sprawie:

  1. przyznania Spółce statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT,
  2. przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 3.793.337 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
   1. 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii A,
   2. 173.337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji serii B,

  oraz oznaczenia ich kodem PLTLCMD00018, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.
  Zarejestrowanie wskazanych pkt. 2 akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 1/2012

  Uzyskanie dostępu do systemu EBI

  Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu (…)”.

  Zarząd Telecom Media S.A. informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu