• EN
 • PL
 • Reports

  Raport EBI numer 24/2012

  Rejestracja akcji serii C w KRS

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2012 roku powziął informację o dokonaniu przez odpowiedni sąd rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 2.006.082 akcje serii C o łącznej wartości nominalnej 200 608,20 zł.

  Tym samym obecna łączna wartość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 579 941,90 zł, który dzieli się na:
  a) 3 620 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  b) 173 337 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  c) 2 006 082 akcji zwykłych imiennych serii C
  o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

  Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu ASO

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI RB_ASO 11/2012

  Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na ZWZA w dniu 2.07.2012

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd Optizen Labs S.A. poniżej przekazuje listę akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 2 lipca 2012 roku:

  Akcjonariusz 1: MCI.Private Venture FIZ
  Liczba głosów: 2.517.704
  Udział w liczbie głosów na NWZA: 97,16%
  Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 66,37%

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 23/2012

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej spółki

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałami nr 13, 14, 15 i 16 podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 2 lipca 2012 roku, ze składu Rady Nadzorczej Emitenta odwołani zostali Pan Rafał Małecki i Pan Tomasz Binkiewicz, zaś w ich miejsce powołani zostali Pan Michał Ksiądz oraz Pan Adam Wojdyło.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 21/2012

  Podpisanie umów objęcia akcji serii C

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż wszystkie akcje serii C Emitenta, wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2012 roku, zostały objęte na podstawie następujących podpisanych umów subskrypcyjnych:
  1. Umowa objęcia 726.340 akcji serii C Emitenta przez Pana Jacka Czynajtisa (obecnego Prezesa Zarządu Emitenta) w zamian za 1.260 udziałów Optizen Sp. z o.o.
  2. Umowa objęcia 726.340 akcji serii C Emitenta przez Pana Łukasza Kawęckiego (obecnego Dyrektora Zarządzającego Emitenta) w zamian za 1.260 udziałów Optizen Sp. z o.o.
  3. Umowa objęcia 276.701 akcji serii C Emitenta przez Pana Michała Ksiądz w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o.
  4. Umowa objęcia 276.701 akcji serii C Emitenta przez Pana Adama Wojdyło w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o.

  Łącznie objętych zostało 2.006.082 akcje serii C Emitenta. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosiła 6,00 zł. Akcje serii C pokryte zostaną wyłącznie wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów Optizen Sp. z o.o., które łącznie stanowią 100% kapitału zakładowego Optizen Sp. z o.o. Wszystkie akcje serii C Emitenta są akcjami imiennymi.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 18/2012

  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny określony w §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 (,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Zgodnie z powyższym przepisem, w przypadku zmiany daty przekazania raportu okresowego, Emitent powinien o tym poinformować przynajmniej 2 dni przed datą przekazania tego raportu ustaloną zgodnie z pierwotnym harmonogramem.
  Obowiązek ten został naruszony poprzez publikację dzisiejszego raportu EBI nr 17/2012, informującego o zmianie daty publikacji raportu rocznego za rok 2011 na 1 dzień przed pierwotnie planowaną datą jego przekazania. Naruszenie obowiązku informacyjnego jest wynikiem wydłużenia pracy audytora badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, o czym Zarząd Emitenta powziął informację w dniu dzisiejszym.

  Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 (“Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”)

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 16/2012

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2012 roku.

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 lipca 2012 roku oraz treść projektów uchwał.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 15/2012

  Zawarcie ugody ws. sporu ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku Emitent zawarł przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie ugodę sądową ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS.

  Ugoda dotyczy sporu prowadzonego przez Spółkę ze Stowarzyszeniem Artystów ZAiKS o zapłatę opłat licencyjnych od pobrań dzwonków monofonicznych i polifonicznych dokonanych przez klientów Spółki. Spór ten został szczegółowo opisany w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 23 lutego 2012 roku (pkt. 4.16.4, str. 85).

  Na podstawie podpisanej ugody Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz Stowarzyszenia Artystów ZAiKS kwotę 360.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), z czego 100.000 zł do dnia 15 lipca 2012 roku, zaś pozostałą kwotę w miesięcznych ratach płatnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Zgodnie z treścią zawartej ugody, wypełnienie jej warunków wyczerpuje wszelkie roszczenia Stowarzyszenia Artystów ZAiKS dochodzone od Emitenta w w/w sporze.

  W związku z zawarciem powyższej ugody, pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie o umorzeniu postępowania (wskutek zawartej ugody), Zarząd Emitenta dokona rozwiązania rezerwy księgowej utworzonej w celu zabezpieczenia spłaty roszczenia Stowarzyszenia Artystów ZAiKS, co będzie skutkowało zwiększeniem wyniku finansowego netto Emitenta o kwotę 389 998,95 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością utworzonej rezerwy a wartością roszczenia ZAiKS, które ma zostać zaspokojone na podstawie ugody.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 14/2012

  Podpisanie istotnej umowy

  Zarząd Optizen Labs SA informuje o zawarciu przez Emitenta umowy o wartości 76.000 Euro z jednym z największych wydawców prasy codziennej i magazynowej w Polsce, która dotyczy świadczenia przez Emitenta usług w zakresie wdrażania narzędzia do publikowania treści wydawcy na tabletach. W trakcie trwania okresu umownego wartość umowy, a zatem także wartość przychodów Emitenta związanych z tą umową mogą ulec zwiększeniu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 12/2012

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

  Zarząd Optizen Labs SA informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

  15.05.2012 – raport kwartalny za I kw. 2012
  14.06.2012 – raport roczny za 2011
  10.08.2012 – raport kwartalny za II kw. 2012
  14.11.2012 – raport kwartalny za III kw. 2012

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport ESPI RB_ASO numer: 9/2012

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Optizen Labs S.A. (zwanej dalej “Spółką”) informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym udział Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały łącznie 195.791 akcji Spółki, co stanowiło 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały łącznie 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 167.779 akcji Spółki, co stanowiło 4,42% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 167.779 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają łącznie aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 4 kwietnia 2012 roku) 461.681 akcji Spółki, co stanowi 12,17% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają łącznie 461.681 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 12,17% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 368.922 akcje Spółki, co stanowi 9,72% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 368.922 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Ponadto Spółka została poinformowana, iż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć liczbę posiadanych akcji Spółki w zależności od sytuacji Spółki i oceny tej sytuacji, perspektyw jej rozwoju oraz ceny rynkowej Spółki. Inwestycje w akcje Spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy, czyli wzrostu wartości ich aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy.

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu